Begroting 2020

Overzicht lasten en baten per taakveld

Nr

Naam programma / taakveld

Lasten

Baten

Saldo

1

Samen Someren

420

Onderwijshuisvesting

633

-2

-631

430

Onderwijsbeleid en leerling-zaken

735

-194

-541

510

Sportbeleid en activering

826

-392

-434

520

Sportaccommodaties

1.232

-457

-775

530

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cult. part.

293

-4

-288

540

Musea

84

-58

-26

550

Cultureel erfgoed

96

-14

-83

560

Media

385

-17

-368

610

Samenkracht en burgerparticipatie

3.296

-208

-3.087

630

Inkomensvoorzieningen

4.523

-2.939

-1.584

640

Begeleide participatie

1.675

0

-1.675

650

Arbeidsparticipatie

322

-14

-308

660

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

685

-121

-564

671

Maatwerkdienstverlening 18+

2.977

-7

-2.970

672

Maatwerkdienstverlening 18-

3.331

-3

-3.329

681

Geëscaleerde zorg 18+

23

0

-23

682

Geëscaleerde zorg 18-

228

-1

-227

Totaal: Samen Someren

21.344

-4.432

-16.912

2

GreenLab 2030

310

Economische ontwikkeling

286

0

-286

320

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

251

-589

338

330

Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen

11

-21

11

340

Economische promotie

391

-158

-233

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.458

-185

-1.273

Totaal: GreenLab 2030

2.397

-954

-1.443

3

Aantrekkelijk wonen

110

Crisisbeheersing en brandweer

1.160

-66

-1.094

120

Openbare orde en veiligheid

847

-5

-842

210

Verkeer en wegen

2.769

-124

-2.645

710

Volksgezondheid

807

-7

-800

720

Riolering

1.620

-1.711

91

730

Afval

2.731

-3.309

578

740

Milieubeheer

996

-10

-986

820

Grondexploitatie

5.364

-5.330

-34

830

Wonen en bouwen

538

-732

194

Totaal: Aantrekkelijk wonen

16.832

-11.294

-5.538

4

Hart van Someren

810

Ruimtelijke ordening

1.076

-171

-906

Totaal: Hart van Someren

1.076

-171

-906

5

Bedrijfsvoering

001

Bestuur

1.212

0

-1.211

002

Burgerzaken

732

-295

-438

004

Ondersteuning organisatie

5.134

-5

-5.129

005

Treasury

26

-833

807

007

Algemene uitkeringen gemeentefonds

0

-25.055

25.055

008

Overige baten en lasten

378

-78

-300

009

VpB

84

0

-84

010

Mutaties reserves

2.555

-4.368

1.812

030

Beheer overige gebouwen en gronden

5

-36

31

061

Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen

107

-2.735

2.628

062

Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet woningen

66

-1.616

1.550

064

Belasting overig

3

-82

79

Totaal: Bedrijfsvoering

10.303

-35.102

24.799

Saldo

51.951

-51.952

1

ga terug