Begroting 2020

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Voor het overgrote deel bestaan deze uit de uitkeringen uit het gemeentefonds en de ozb. Deze middelen kennen, in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij besteedbare heffingen, evenals de specifieke uitkeringen, worden verantwoord onder de baten van de desbetreffende programma’s (waar ze als dekking van de geraamde lasten dienen).

Hieronder staat het overzicht vrij besteedbare dekkingsmiddelen. De getoonde bedragen zijn baten.

Bedragen in duizenden euro's

Algemene dekkingsmiddelen

Jaarrekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

A.

Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is:

>

OZB eigenaren

3.455

3.457

3.703

>

OZB gebruikers

612

605

648

>

Toeristenbelasting

156

145

151

B.

Algemene uitkering

23.333

24.638

25.055

C.

Dividend: Bank Nederlandse Gemeenten

39

39

39

D.

Saldo van de financieringsfunctie

488

785

788

E.

Hondenbelasting

77

75

82

Totaal

28.379

29.744

30.466

Dit betekent dat er voor 2020 aan algemene dekkingsmiddelen beschikbaar is €

30.466

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie is gedefinieerd als het saldo van de rentelasten en de rentebaten. Een negatief bedrag wil zeggen dat er meer rentebaten dan rentelasten zijn.

Post onvoorzien

Er is, conform wettelijke voorschriften, een bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. De post onvoorzien is ter dekking van niet voorziene uitgaven in 2020 en bedraagt €. 139.000,--.

ga terug