Begroting 2020

Autorisatie en opzet begroting

Autorisatie en opzet begroting

Autorisatie begroting 2020

Autorisatie
Met het vaststellen van de begroting 2020 autoriseert de raad het college voor het realiseren van de baten en lasten per programma. Daarnaast wordt het college geautoriseerd voor het investeringsbudget per programma, inclusief bijbehorende mutaties over reserves en de instelling van reserves. Het college is daarmee bevoegd uitvoering te geven aan de doelstellingen van het betreffende programma. Over deze uitvoering legt het college verantwoording af aan de raad middels de zomernota, de bestuursrapportages en de jaarstukken. Voorwaarde daarbij is dat het college bij de besteding van de budgetten binnen de grenzen van de geautoriseerde budgetten blijft. Binnen deze grenzen is het college bevoegd om de wijze van besteding van een programmabudget aan te passen (uiteraard wel met inachtneming van de te bereiken resultaten van het betreffende programma). De raad dient de begroting als geheel vast te stellen. Uiteraard kan de raad daaraan voorafgaand wijzigingen aanbrengen in het voorliggende voorstel. De presentatie van deze stukken vindt op programmaniveau plaats.

Opzet begroting (leeswijzer):
Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit 5 programma's:

01   Samen Someren
02   GreenLab 2030
03   Aantrekkelijk wonen
04   Hart van Someren
05   Bedrijfsvoering

Bij ieder programma worden per speerpunt de volgende onderdelen in beeld gebracht:

Wat willen we bereiken?

Hieronder wordt de doelstelling opgenomen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Hieronder worden de activiteiten voor 2020 opgenomen, inclusief de dekking (regulier of een IP).

Wanneer zijn we tevreden?

Hier staat wanneer we tevreden zijn met het resultaat.

Financiën

In deze begroting zijn de realisatiecijfers 2018 verwerkt. De cijfers van het jaar 2019 zijn de cijfers tot aan de Zomernota 2019.

Prestatie-indicatoren

Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten wordt een basisset van beleidsindicatoren in de begroting opgenomen, aan te vullen met eigen indicatoren. Hiermee wordt de raad beter in staat gesteld te sturen op de gewenste maatschappelijke effecten. Tevens wordt de vergelijkbaarheid met andere gemeenten mogelijk gemaakt. De opgenomen gegevens zijn ontleend aan landelijk beschikbare bronnen.  

Gemeente Someren werkt vooralsnog alleen met de voorgeschreven set indicatoren. Presentatie geschiedt in de begroting en in de jaarstukken. De indicatoren van het gemeentelijk domein worden tevens digitaal beschikbaar gesteld op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Het betreft een groeimodel.

Paragrafen

Doel van de paragrafen is de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren. In dit hoofdstuk zijn de onderstaande paragrafen opgenomen:

ga terug