Begroting 2020

Financiële begroting

Financiële begroting

Exploitatie

In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van het begrotingssaldo in de jaren 2020-2023:

Bedragen x 1.000

Jaar

Begrotingssaldo

Waarvan

Begrotingssaldo

totaal

incidenteel

structureel

2020

1

-106

107

2021

-376

172

-548

2022

-718

106

-824

2023

-646

51

-697

De begrotingssaldi zijn over de volle breedte afgenomen ten opzichte van de standen in de programmabegroting 2019. Dit is voornamelijk van structurele aard. In november 2018 werd nog een positief saldo, oplopend naar € 300.000, getoond. Nu een jaar later ligt het structurele saldo circa € 1,0 miljoen lager en is daarmee negatief. De verklaring hiervoor is niet eenduidig toe te wijzen. Het betreft een samenloop van o.a. ontwikkelingen in het Sociaal Domein, een dalende algemene uitkering, stijgende onderhoudskosten, nieuwe cao's en uitvoering van het beleidsplan voor vergunningen, toezicht en handhaving en verscherpte regelgeving in het kader van het Besluit Begroten en Verantwoorden.

Voor het incidentele resultaat 2020 wordt verwezen naar hoofdstuk Financiën onder 'Incidentele baten en lasten per taakveld'. Binnen de programma's worden per taakveld de meest verklarende verschillen tussen de begroting 2019 en 2020 genoemd.

ga terug