Begroting 2020

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

In het volgende overzicht zijn de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, zoals het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) deze voorschrijft, opgenomen.

Bedragen in duizenden euro's

Omschrijving

Begroting

Meerjaren

2020

2021

2022

2023

Toevoeging resultaat grondbedrijf aan reserve grondbedrijf

338

1.002

897

0

Toevoeging aan reserve bindingsactiviteiten / bijzonder belonen

7

7

7

7

Toevoeging aan reserve automatisering

312

341

341

356

Toevoeging aan reserve bossen

13

Subtotaal structurele toevoegingen

670

1.350

1.245

363

Onttrekking kapitaallasten diverse investeringen aan reserve heractivering

-241

-240

-240

-237

Onttrekking kapitaallasten diverse investeringen aan reserve kapitaallasten

-273

-281

-397

-383

Onttrekking reserve bossen

0

-30

-36

-24

Onttrekking verschuldigde vpb aan reserve grondbedrijf

-84

-50

-45

-44

Subtotaal structurele onttrekkingen

-598

-601

-718

-688

Saldo structurele toevoegingen en onttrekkingen

72

749

527

-325

ga terug