Begroting 2020

Investeringsprogramma

Investeringsprogramma

Het investeringsplan heeft 2 doelen:

  •  

het geven van inzicht in de geplande investeringen en de omvang van het investeringsvolume;

  •  

het voorleggen van voorgenomen investeringen aan de gemeenteraad.

Het vaststellen van de begroting (en daarmee het investeringsplan) is de basis voor het uitvoeren van de investeringen. De opgenomen investeringsgelden in het jaar 2020 zijn na het vaststellen van deze begroting direct beschikbaar voor uitvoering. De investeringen in de jaren daarna zijn meer een doorkijk. Als zich in 2020 extra, niet voorziene investeringen voordoen, worden deze afzonderlijk aan de gemeenteraad voorgelegd.

Investeringsprogramma 2020 - 2023

De in het investeringsplan opgenomen investeringsbedragen zijn netto bedragen. Dit wil zeggen dat rekening is gehouden met eventueel te ontvangen bijdragen van derden en bedragen die ten laste van voorzieningen worden gebracht. De opgenomen kapitaallasten hebben een cumulatief karakter d.w.z. dat bij de vermelde kapitaallasten rekening is gehouden met de kapitaallasten van eerdere jaren.  

Activeringsbedrag

Kapitaallasten

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Uitsplitsing naar activiteit:

Bedrijfsvoering

216

179

25

ICT

1

1

Overig beleid conform coalitieprogramma

1.223

138

1.833

43

2

9

42

Vervangingsinvesteringen

3.880

2.509

2.393

2.428

77

141

196

Wettelijke taak

615

2.520

53

53

Totaal uit te voeren investeringsprogramma

5.935

5.347

4.251

2.471

0

78

202

291

Recapitulatie naar aard van investering:

Incidenteel

2.719

375

195

Structureel

3.216

4.972

4.056

2.471

78

202

291

Totaal uit te voeren investeringsprogramma

5.935

5.347

4.251

2.471

0

78

202

291

ga terug