Begroting 2020

Incidentele baten en lasten per taakveld

Incidentele baten en lasten per taakveld

In de volgende tabel wordt een overzicht van de incidentele baten en lasten gegeven. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Dit overzicht geeft niet alleen inzicht in de incidentele baten en lasten, maar is ook een hulpmiddel bij het beoordelen van het structurele begrotingssaldo. Het totaal van baten en lasten minus de incidentele vormen immers de structurele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.

Taakveld

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

7.2

Lagere rioolheffing tov gemiddelde looptijd GRP

152

106

101

54

7.2

Extra ondersteuning projecten (GRP)

130

7.2

Extra ondersteuning verbinder (GRP)

81

7.2

Communicatiebudget gebeidsgerichtproces / wateroverlast / klimaat (GRP)

50

7.2

Financiële actualistatie (GRP)

10

7.2

Opstellen GRP

25

Subtotaal incidentele lasten

423

106

126

54

0.8

Onttrekking reserve BCF

19

19

19

19

0.8

Onderuitputting afschrijvingslasten

78

125

90

59

3.1

Onttrekking reserve incidentele projecten; IP19-3101 Versterken van de samenwerking in de regio binnen het Innovatiehuis De Peel en Brainport

85

85

85

6.5

Onttrekking algemene reserve vrij aanwendbaar / sociaal domein; Tekort participatiewet

53

49

39

28

8.3

Onttrekking reserve HNG

81

Subtotaal incidentele baten

317

278

233

106

Incidenteel resultaat

-106

172

106

51

Dit betekent dat in het resultaat van 2020 een bedrag van € 106.000,-- is opgenomen als incidentele last.

ga terug