Begroting 2020

Algemene inleiding en ontwikkelingen

Algemene inleiding en ontwikkelingen

Algemeen

In februari 2019 werd een aanvang gemaakt met de Kadernota. De eerste berekeningen van de meerjarenbegroting gaven een negatief beeld, terwijl de begroting 2019, die drie maanden daarvoor werd vastgesteld, nog geen aanleiding tot bezorgdheid gaf.

Dit is niet te wijten aan het eigen vermogen van de gemeente Someren, maar aan het feit dat in de gemeentelijke exploitatie een striktere scheiding van structurele en incidentele gelden moet worden toegepast ingevolge nieuwe regelgeving in het kader van het Besluit Begroten en Verantwoorden. Voor Someren komt daar, net als voor vele andere gemeenten in Nederland, een aanzienlijke stijging van de jaarlijkse lasten voor jeugdhulp bij.

In de Kadernota is daarom voorgesteld om langs twee sporen de financiële huishouding van de gemeente Someren op orde te brengen. Het eerste spoor heeft geleid tot een sluitend begrotingsjaar 2020. Daarmee wordt voldoende tijd gewonnen voor een meer fundamentele aanpak, als tweede spoor. De aanpak staat inmiddels vast, inclusief de interactie met de raad. De uitvoering zal direct na het vaststellen van deze begroting van start gaan.

Investeringsprogramma 2020-2023
De helft van het investeringsprogramma bestaat uit de jaarlijks terugkerende kosten vanuit meerjarenprogramma's, zoals bereikbaarheidsagenda, aanpassen parkeervoorzieningen en vervangingen groen. Hiernaast worden in 2020 enkele grote projecten gerealiseerd. Samen met gemeente Asten wordt de milieustraat gerenoveerd. Er komt nieuwbouw voor kinderopvang/ basisschool 't Rendal. Verder is er aandacht voor het ontwikkelen van de centrumvisie en worden maatregelen getroffen in het kader van het project recreatie en toerisme. Op het gebied van het sociaal domein worden voorstellen gedaan om verder aan de slag te gaan met de jeugdproblematiek. Het thema duurzaamheid is een van de thema's die in 2020 centraal zullen staan. Voorlichting aan de bewoners is hierbij een belangrijk aspect. Hiertoe zal in het plan Groote Hoeve een informatiecentrum worden geopend. Hoewel er geen extra middelen worden gevraagd op het gebied van veiligheid en ondermijning zullen beide kwesties voortdurend aandacht vragen.

Programmaplan

Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit de volgende vijf programma's:

01   Samen Someren
02   GreenLab 2030
03   Aantrekkelijk wonen
04   Hart van Someren
05   Bedrijfsvoering

In de begroting zijn de onderdelen van het collegewerkprogramma 2018-2022 per programma nader uitgewerkt in de vorm van speerpunten. De uitwerking hiervan is terug te vinden in het programmaplan.

Tot slot

Wij gaan ervan uit dat wij met deze begroting een passende start naar een financieel sluitende meerjarenbegroting voorleggen, die u voldoende ruimte biedt voor de uitoefening van uw kaderstellende en controlerende taak.

Wij bedanken iedereen voor hun inbreng bij het opstellen van deze begroting.

De begroting van de gemeente Someren zal na vaststelling als online versie beschikbaar zijn. Tussentijdse aanpassingen gedurende het jaar worden niet in de online versie verwerkt.

Burgemeester en wethouders van Someren,

De secretaris,   

De burgemeester,

T.M.G. van Leeuwen

D. Blok

ga terug