Begroting 2020

4. Hart van Someren

In dit programma staat de centrumvisie centraal en de rol van stakeholders bij de totstandkoming en uitvoering daarvan.

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 1.076

2,1 %

Baten

€ 171

0,3 %

ga terug