Begroting 2020

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Als gevolg van de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat de meerjarenraming ook een geprognosticeerde balans. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Bedragen in duizenden euro's

Activa

2020

2021

2022

2023

Vaste activa

Investeringen met economisch nut

24.048

22.516

20.991

19.501

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de

kosten een heffing kan worden geheven

0

0

0

0

Investeringen in de openbare ruimte met

uitsluitend een maatschappelijk nut

17.918

18.164

17.526

16.796

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

37

37

37

37

Overige langlopende leningen

3.709

3.418

3.118

2.809

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

17.007

16.952

16.898

16.844

Vlottende activa

Voorraden

Grond- en hulpstoffen, overige gronden

0

0

0

0

Niet in exploitatie genomen gronden

0

0

0

0

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

2.024

2.393

1.414

953

Gereed product en handelsgoederen

0

0

0

0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Rekening-courant met Rijk

130

865

1.347

2.132

Liquide middelen

Banksaldi

360

360

360

360

Overlopende activa

0

0

0

0

Totaal activa

65.233

64.705

61.691

59.432

Passiva

2020

2021

2022

2023

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

27.715

27.324

27.122

27.093

Bestemmingsreserve

25.342

26.168

26.704

26.295

Resultaat

1

-376

-718

-646

Voorzieningen

Voorzieningen

3.175

3.589

4.083

4.190

Vaste schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Schulden en overlopende passiva

9.000

8.000

4.500

2.500

Totaal passiva

65.233

64.705

61.691

59.432

ga terug