Begroting 2020

3. Aantrekkelijk wonen

Verbonden Partijen

Publiekrechtelijk

Naam

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

Plaats

Eindhoven

Aard activiteit

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een organisatie waarin de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de regionale ambulancevoorziening (RAV) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden.
VRBZO is een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.  
Kerntaken
Taken op het terrein van brandweerzorg, gemeenschappelijke meldkamer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, ambulancezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Naam

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Plaats

Eindhoven

Aard activiteit

De Omgevingsdienst is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en daarmee als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan het realiseren en borgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Naam

GGD Brabant Zuidoost

Plaats

Eindhoven

Aard activiteit

De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg (PG) en de ambulancezorg (AZ).

Naam

Blink

Plaats

Helmond

Aard activiteit

De regeling heeft tot doel een zo doelmatig mogelijke uitvoering van de afvalinzameling en reinigingstaken.

Voor een uitgebreide toelichting van de Verbonden Partijen verwijzen we u naar:
Paragraaf Verbonden Partijen