Begroting 2020

1. Samen Someren

Financien

Bedragen in duizenden euro's
JaarrekeningBegroting 2019Begroting 2020Verschil saldo
Nr.Taakveld2018na wijzigingLastenBatenSaldo2019/2020
420Onderwijshuisvesting660642633-263111
Geen noemenswaardige mutaties.
430Onderwijsbeleid en leerling-zaken445583735-19454142
De afname van het leerlingenaantal in combinatie met gewijzigde routes zorgen voor een goedkoper leerlingenvervoer (€ 44.000 voordelig). Het Rijksbudget onderwijsachterstandenbeleid is herverdeeld (€ 26.000 voordelig). Hier staan meer doelgroeppeuters tegenover, waardoor het aantal lesuren stijgt (€ 27.000 nadelig).
510Sportbeleid en activering393325826-392434-109
Project LEEF Someren (schooljaren 2020/2021 t/m 2022/2023) vergt eenmalige projectkosten van € 484.000, waar bijdragen derden ad. € 374.000 tegenover staan (per saldo € 110.000 nadelig). In de raadsvergadering van juli 2019 is besloten in 2020 te bezien of project wordt voortgezet.
520Sportaccommodaties1306831.232-457775-92
Vervanging baanverlichting TV SVSH (€ 17.000 nadelig); door de verruiming van de BTW vrijstelling voor sportaccommodaties is deze BTW niet meer compensabel (€ 79.000 nadelig); uitgangspunt is dat dit wordt gecompenseerd via een specifieke uitkering.
530Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cult. part.221295293-42887
Geen noemenswaardige mutaties.
540Musea422284-5826-4
Geen noemenswaardige mutaties.
550Cultureel erfgoed-2866896-1483-15
Verhoging storting in de voorziening voor onderhoud van molens (€ 11.000 nadelig).
560Media287364385-17368-4
Geen noemenswaardige mutaties.
610Samenkracht en burgerparticipatie2.1002.9043.296-2083.087-183
Het Plan van aanpak weerbaarheid krijgt een vervolg op het succes van 2016-2019 (€ 131.000 nadelig). De kosten gezinscoach zijn geïndexeerd (€ 86.000 nadelig). Hier staan bezuinigingen op collectieve voorzieningen (€ 25.000 voordelig) en meeropbrengsten huur kinderopvang (€ 9.000 voordelig) tegenover.
630Inkomensvoorzieningen1.4361.5994.523-2.9391.58415
De gebundelde uitkering wordt fors neerwaarts bijgesteld (€ 125.000 nadelig). De Bijzondere bijstand wordt per saldo goedkoper (€ 80.000 voordelig): enerzijds stijgen de lasten die voortvloeien uit Minimabeleid en Schuldhulpverlening, anderzijds dalen de kosten voor de de collectieve aanvullende verzekering. De lasten Minimaverordening Meedoen worden neerwaarts bijgesteld op grond van de positieve lastenontwikkeling in het verleden (€ 67.000 voordelig).
640Begeleide participatie1.8951.7221.67501.67547
Conform de concept-begroting 2020-2023 van Senzer worden de lasten voor de sociale werkvoorziening neerwaarts bijgesteld (€ 47.000 voordelig). Eerder werd uitgegaan van een negatiever scenario. Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met eventuele ongedekte tekorten bij Senzer, die mogelijk op de gemeenten worden afgewenteld.
650Arbeidsparticipatie214286322-14308-22
De Veranderopgave Inburgering zorgt voor een kostenstijging (€ 22.000 nadelig); hier staan extra inkomsten in de Algemene Uitkering tegenover.
660Maatwerkvoorzieningen (WMO)469427685-121564-137
Het collectief vraagafhankelijk vervoer is na de aanbesteding 2019 duurder geworden (€ 100.000 nadelig), net als de vervoervoorzieningen na de aanbesteding van hulpmiddelen (€ 50.000 nadelig). Hier staan meer opbrengsten uit eigen bijdragen Wmo tegenover (€ 13.000 voordelig). Op basis van ervaringscijfers is het bedrag aangepast.
671Maatwerkdienstverlening 18+2.8182.8592.977-72.970-111
De vraag naar huishoudelijke hulp zal toenemen en duurder worden als gevolg van de doorwerking cao, jurisprudentie rondom huishoudelijke hulp en de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage (€ 50.000 nadelig). Conform de begroting Peelgemeenten 2020-2023 zullen de uitvoeringskosten Wmo meestijgen (€ 56.000 nadelig).
672Maatwerkdienstverlening 18-3.5812.4473.331-33.329-882
Sinds medio 2018 zijn de programmakosten voor jeugdhulp gestegen. Dit werkt meerjarig door (€ 713.000 nadelig). Om verdere kostenstijging tegen te gaan wordt geïnvesteerd in een betere kwaliteit van beschikkingen en deskundigheid medewerkers (€ 55.000 nadelig), maar ook in een duurzaam stelsel voor passende jeugdhulp (€ 100.000 nadelig).
681Geëscaleerde zorg 18+1123023-22
Hogere lasten als gevolg van de Wet verplichte ggz 18+ (€ 22.000 nadelig).
682Geëscaleerde zorg 18-265240228-122713
De kosten voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis vallen niet hoger uit dan in 2019, maar dat was aanvankelijk wel geraamd (€ 13.000 voordelig).
Totaal programma / taakvelden14.67115.46721.344-4.43116.913-1.446

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten