Begroting 2020

1. Samen Someren

1.3 Eigen kracht

Wat willen we bereiken?

Alle inwoners moeten op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.

Wat gaan we hiervoor doen?

Nr

1.3.1

Naam

Aanpak van laaggeletterdheid bij arbeidsmigranten versterken.

Planning

12-2020

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Theo Maas

Nr

1.3.2

Naam

Onderzoeken welke aanvullende vormen van zorg we kunnen bieden voor onze inwoners om langer zelfstandig te kunnen wonen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar mogelijkheden binnen de lokale invulling van de maatschappelijke dienstplicht.

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Theo Maas

Nr

1.3.3

Naam

Er wordt een plan van aanpak opgesteld om eenzaamheid, zowel onder jongeren als ouderen, verder te bestrijden.

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Theo Maas

Nr

1.3.4

Naam

Bereikbaarheid en doorlooptijd zorgvragen verbeteren.

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Theo Maas

Nr

1.3.5

Naam

Onderzoeken hoe we kunnen zorgen dat jonge gehandicapten/jongeren met een beperking mee kunnen doen door een eigen stage-/bijbaantje.

Planning

12-2020

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Theo Maas

Nr

1.3.6

Naam

Bevorderen toename van het aantal burgerhulpverleners in onze gemeente, in het bijzonder door in verbinding met het onderwijs scholing op dit punt aan te bieden aan jongeren.

Planning

12-2020

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Theo Maas

Wanneer zijn we tevreden?

Als uit de reguliere monitoren blijkt dat onze inwoners allemaal op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving en daarbij maximaal hun eigen kracht inzetten, een bijdrage willen leveren en in voorkomende gevallen kunnen terugvallen op ondersteuning.
Per activiteit zijn we tevreden als:

1.3.1

We een versterkt plan van aanpak laaggeletterdheid voor arbeidsmigranten in samenwerking met werkgevers, bibliotheek en welzijnsorganisatie Onis hebben.

1.3.2

Er aanvullende vormen van zorg en ondersteuning in de thuissituatie zijn gerealiseerd.

1.3.3

We een plan van aanpak bestrijding eenzaamheid hebben vastgesteld.

1.3.4

De bereikbaarheid ZO-Someren en doorlooptijden zijn verbeterd.

1.3.5

We mogelijkheden hebben voor stage en bijbaantjes voor jongeren met een beperking.

1.3.6

We een significante toename hebben kunnen bewerkstelligen van het aantal burgerhulp-verleners en we een scholingsaanbod op dit gebied kunnen aanbieden.

ga terug