Begroting 2020

2. GreenLab 2030

Financien

Bedragen in duizenden euro's
JaarrekeningBegroting 2019Begroting 2020Verschil saldo
Nr.Taakveld2018na wijzigingLastenBatenSaldo2019/2020
310Economische ontwikkeling218323286028637
Deelname aan energietransitie en circulaire economie vergt een personele bijdrage aan Innovatiehuis De Peel (€ 40.000 nadelig). Lager investeringsniveau dan in 2019: opstellen brede economische visie en paragraaf (€ 59.000 voordelig). Vanuit de directe teams wordt minder doorbelast (€ 17.000 voordelig).
320Fysieke bedrijfsinfrastructuur-105-1.798251-589-338-1.460
In 2020 valt naar verwachting het resultaat grondbedrijf veel lager uit dan in 2019 (€ 1.460.000 nadelig). Dit valt geheel weg tegen de wegvallende storting in de reserve grondbedrijf.
330Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen-7-1211-21-11-1
Geen noemenswaardige mutaties.
340Economische promotie154228391-158233-5
Geen noemenswaardige mutaties.
570Openbaar groen en (openlucht) recreatie1.3171.3701.458-1851.27397
Lagere uitvoeringskosten voor beheer bos, natuur en landschapselementen enerzijds en meer subsidie beheerplan Bosgroep en opbrengst houtverkoop anderzijds (€ 38.000 voordelig). Lager investeringsniveau dan in 2019: eenmalige dunning van het bomenbestand De Potacker in 2019 (€ 33.000 voordelig) en vervanging oud plantsoen (€ 13.000 voordelig).
Totaal programma / taakvelden1.5771112.397-9531.443-1.332

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten