Begroting 2020

4. Hart van Someren

Financien

Bedragen in duizenden euro's
JaarrekeningBegroting 2019Begroting 2020Verschil saldo
Nr.Taakveld2018na wijzigingLastenBatenSaldo2019/2020
810Ruimtelijke ordening7961.5961.076-171906690
Meer opbrengst gemeenteleges uit bestemmingsplanherzieningen en principeverzoeken (€ 37.000 voordelig). Lagere investeringen in 2020 dan in 2019. Het betreft de volgende IP-posten: 1. aanpak buitengebied (2019 krediet ad. € 590.000 / 2020 € 0; € 590.000 voordelig). 2. bedrijventerrein Someren (2019 krediet ad. € 25.000 / 2020 € 0; € 25.000 voordelig). 3. tweede tranche Centrumvisie (2019 krediet ad. € 120.000 / 2020 € 80.000; € 40.000 voordelig).
Totaal programma / taakvelden7961.5961.076-171906690

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten