Begroting 2020

5. Bedrijfsvoering

Financien

Bedragen in duizenden euro's
JaarrekeningBegroting 2019Begroting 2020Verschil saldo
Nr.Taakveld2018na wijzigingLastenBatenSaldo2019/2020
001Bestuur1.5571.1701.21201.211-41
De maandelijkse vergoeding voor raadsleden inclusief studiekosten stijgt conform ministerieel besluit (€ 51.000 nadelig). Deze worden gecompenseerd door de algemene uitkering. De lasten voor het fonds Gemeenschappelijk Gezamelijke Uitvoering (VNG) waren dubbel geraamd (€ 19.000 voordelig).
002Burgerzaken397500732-29543862
In 2020 zijn er geen verkiezingen (€ 44.000 voordelig). De gewijzigde geldigheidstermijnen voor rijbewijzen en paspoorten hebben per saldo een gunstige werking op de legesinkomsten (€ 15.000 voordelig).
004Ondersteuning organisatie4.9055.0815.134-55.129-48
De nieuwe cao zorgt per saldo (inclusief de stelpost voor salarisontwikkeling) voor stijgende loonkosten; het studiekostenbudget stijgt mee (€ 153.000 nadelig). De overspannen bouwsector zorgt voor hogere onderhoudslasten gemeentehuis (€ 45.000 nadelig). Een extra dagafname BIZOB kost € 26.000 meer. Hier staan meevallers tegenover: wegvallende incidentele investeringen 2019 en lagere afschrijvingslasten (€ 97.000 voordelig). het tweedaagse personeelsuitje is pas weer in 2022 (€ 35.000 voordelig), gevolgen digitalisering op facilitaire kosten (€ 31.000 voordelig) en lagere energiekosten door opbrengst zonnepanelen (€ 12.000 voordelig).
005Treasury-702-82226-833-807-15
De rente-inkomsten blijven achter als gevolg van een vertraging in de uitgifte van leningen voor zonnepanelen. Bovendien daalt het rentepercentage (€ 15.000 nadelig).
007Algemene uitkeringen gemeentefonds-23.333-24.0360-25.055-25.0551.019
De gevolgen van de circulaires Gemeentefonds tot en met de meicirculaire 2019 bieden extra begrotingsruimte (€ 884.000 voordelig). De rijksbijdrage voor jeugdhulp wordt verhoogd (€ 134.000 voordelig).
008Overige baten en lasten3435378-78300135
De stelpost voor salarisontwikkelingen / tijdelijk personeel is verlaagd met (€ 73.000 voordelig). Omwille van een sluitende structurele begroting wordt de post onvoorzien in 2020 verlaagd (€ 61.000 voordelig).
009VpB-2889840845
Geen noemenswaardige mutaties.
010Mutaties reserves-1.472-1.0632.555-4.368-1.812749
Per saldo wordt er in 2020 € 749.000,- meer aan de reserves onttrokken dan in 2019.
030Beheer overige gebouwen en gronden-41-315-36-310
Geen noemenswaardige mutaties.
061Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen-2.265-2.403107-2.735-2.628225
Indexering met 2% van de woningen en een realisatie van een extra opbrengst van 5% zorgt voor hogere belastinginkomsten (€ 181.000 voordelig). Door overdracht naar de BSOB vervallen de kosten voor externe deskundigheid en controle (€ 20.000 voordelig). De herverdeling van de uitvoeringskosten BSOB over de gemeentelijke belastingen heeft een positief effect op dit taakveld (€ 24.000 voordelig).
062Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet woningen-1.451-1.45166-1.616-1.55099
Indexering met 2% van de woningen en een realisatie van een extra opbrengst van 5% zorgt voor hogere belastinginkomsten (€ 107.000 voordelig). De uitbesteding wordt stopgezet (€ 57.000 voordelig). De bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen neemt toe (€ 65.000 nadelig).
064Belasting overig-69-633-82-7916
De inkomsten hondenbelasting nemen toe (€ 7.000 voordelig). De herverdeling van de uitvoeringskosten BSOB over de gemeentelijke belastingen heeft een positief effect op dit taakveld (€ 9.500 voordelig).
Totaal programma / taakvelden-22.499-22.59410.302-35.103-24.8002.206

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten